Toimitus- ja myyntiehdot - Glens reading glasses | light and unique non-prescription glasses

Toimitus- ja myyntiehdot

1. Myyntiehtojen voimassaolo

1) Myyntiehtoja sovelletaan tuotteiden ostotapahtumassa verkkokaupasta www.glens.com tuotteita ostavan henkilön (jäljempänä ostaja) ja GLENS OÜ, Virossa rekisteröidyn yrityksen, rekisterinumero 12657123 (jäljempänä GLENS) välillä. Myyntiehdot ovat Ostajan ja GLENS:in välisen myyntiehtojen osa.
2) GLENS:in ja Ostajan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan näiden ehtojen lisäksi Viron lainsäädäntöä.

2. Maksutavat ja hintatiedot
1) Verkkokaupasta ostetut tuotteet voidaan maksaa luottokortilla tai pankkisiirrolla.
Korttimaksu verkossa (Visa, MasterCard):
Kun tilaus on tehty, asiakas ohjataan automaattisesti E-Commerce Payment Gateway-liittymään, jossa hän syöttää korttitietonsa. E-Commerce Payment Gateway -liittymä välittää pankkisiirron Nets Estonia AS:n välityksellä pankkiin. Kun kortin numero, turvakoodi ja erääntymispäivä on syötetty, maksu vahvistetaan asiakkaan pankissa. Jos järjestelmä vaatii korttitietoja, käytetään SSL, MasterCard SecureCode, Verified by Visa varmistamaan, että ulkopuoliset henkilöt eivät voi annettuja tietoja kopioida tai muuttaa.
Kaikki verkkokaupan hinnat sisältävät arvonlisäveron. Vain euroissa suoritetut maksut hyväksytään.
2) Kaikki verkkokaupassa ilmoitetut hinnat sisältävät GLENS:in kuljetusasiakirjojen mukaiset toimituskulut. Jos Ostajan kotimaassa, eli kohdemaassa vaaditaan tulli- ja muita maksuja, tai veroja tuotteiden vastaanottamisessa, on vastuu niiden maksujen maksamisesta Ostajalla.
3) Verkkokaupassa tarjottavien tuotteiden hinnat ovat voimassa tilauksen vahvistamisesta vahvistetun tilauksen eräpäivään saakka. Jos tilaus on tehty ennen myyntiehtojen tai hinnan muutosta, Ostajan ja GLENS:in välillä syntyneisiin oikeussuhteisiin sovelletaan tilauksen tekemisen hetkellä voimassa olleita ehtoja.

3. Myyntisopimuksen voimaantulo
1) GLENS sitoutuu tuotteiden myyntisopimuksen nojalla toimittamaan Ostajalle hänen valitsemansa ja tilauksessa ilmoittamansa tuotteet ja Ostaja puolestaan sitoutuu maksamaan GLENS:ille tuotteista laskussa ilmoitetun summan ja ottamaan tuotteet vastaan.
2) GLENS peruuttaa kaikki tilaukset, joita ei ole maksettu 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.
3) Myyntisopimus astuu voimaan, kun Ostajan maksama suoritus on saapunut GLENS:in pankkitilille tai jos maksu on suoritettu PayPalin tai luottokortin välityksellä, GLENS:in lähettämän sähköisen vahvistuksen vastaanottamisen jälkeen.

4. Toimitus
1) GLENS kokoaa myyntisopimuksen voimaan astumisen jälkeen tilauksen ja toimittaa sen kuljetusyhtiöön kuljetusta varten.
2) Ostaja vastaa siitä, että hänen antamansa toimitusosoite on oikea.
3) GLENS ei ole vastuussa toimituksen viivästymisestä, mikäli tuotteet on toimitettu kuljetusyhtiöön ajoissa, mutta toimitus on myöhästynyt johtuen seikoista, joihin GLENS ei voinut vaikuttaa tai joita GLENS ei ole voinut ennakoida.

5. Palautusoikeus
1) Ostajalla on tilattujen tuotteiden vastaanottamisen jälkeen oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta myyntisopimuksesta 14 päivän sisällä, sopimuksesta vetäytymisen syytä ei tarvitse ilmoittaa. Sopimuksesta vetäytymisestä ilmoitetaan asianmukaisella vetäytymisilmoituksella, joka lähetetään GLENS:in sähköpostiosoitteeseen info@glens.com.
2) Jos palautettavat tuotteet ovat huonontuneet, Ostaja vastaa käytöstä johtuvasta laadun huonontumisesta ainoastaan silloin, kun esinettä on käytetty muulla tavoin, kuin mitä on tarpeen esineen luonteen, erityispiirteiden ja käytön selvittämiseksi. Edellä mainitun selvittämiseksi Ostajan tulee käsitellä esinettä ainoastaan tavalla, joka on normaalisti kaupassa sallittu.
3) Ostajan on palautettava tuotteet 14 päivän sisällä palautusilmoituksen lähettämisestä tai toimitettava vahvistus siitä, että palautettavat tuotteet on toimitettu em. aikavälin sisällä kuljetusyhtiöön. Tuotteiden palauttamisen aiheuttamat kustannukset (mm. mahdolliset tullimaksut) maksaa Ostaja. Tuotteet palautetaan osoitteeseen Tartu mnt 25-6, Tallinna, Viro.
4) Kun GLENS on vastaanottanut Ostajan lähettämät tuotteet tai Ostajan vahvistuksen siitä, että palautettavat tuotteet on toimitettu kuljetusyhtiöön. GLENS palauttaa Ostajalle, tuotteesta maksetun summan, joka sisältää mm. tuotteen toimitusmaksun. Palautus tapahtuu viipymättä, mutta viimeistään seitsemän päivän sisällä, paitsi silloin, jos Ostaja on valinnut muun, tuotteita toimittavan yhtiön tarjoamasta edullisimmasta kuljetustavasta poikkeavan toimitustavan, jolloin GLENS ei korvaa Ostajalle edullisimman toimitusmaksun ylittävää osuutta toimitusmaksusta. Jos tuotteen on Ostajan sijaan maksanut kolmas osapuoli, GLENS palauttaa ostosumman maksajalle, jollei Ostajan kanssa ole toisin sovittu.

6. Ylivoimainen este
1) GLENS ei vastaa Ostajalle aiheutuneista vahingoista tai toimituksen myöhästymisestä, mikäli vahinko tai myöhästyminen ovat johtuneet seikoista, joihin GLENS ei ole voinut vaikuttaa tai joita ei ole voitu ennakoida.

7. Valitusmenettely
1) GLENS vastaa Ostajalle myydyn tuotteessa ilmenneistä myyntisopimuksen ehtoja laiminlyövästä ominaisuudesta tai puutteesta, joka ilmenee kahden vuoden sisällä tuotteen Ostajalle toimittamisesta alkaen.
2) Ostajalla on tuotteessa puutteen havaittuaan oikeus ottaa yhteyttä GLENS:iin viimeistään kahden kuukauden sisällä puutteen havaitsemisesta.
3) Ostajan on välittömästi keskeytettävä vaurioituneen tuotteen käyttö.
4) Ostaja ja GLENS sopivat keskenään viallisen tuotteen korjaamisesta tai vaihtamisesta. Tuotteen korjaus- tai vaihtokuluista vastaa GLENS.
5) GLENS ei vastaa tuotteiden ei-asianmukaisen varastoinnin tai käyttötarkoituksesta poikkeavan käytön aiheuttamista vaurioista.
6) Jos Ostaja on todennut tuotteessa puutteen tai vian, hänen on lähetettävä reklamaatio GLENS:ille sähköpostiosoitteeseen info@glens.com. Tässä viestissä ilmoitetaan tuotteen tilaajan nimi, yhteystiedot, tilauksen numero sekä yksityiskohtainen kuvaus tuotteen vauriosta tai viasta.
7) Tuotteen viallisuutta tai vauriota koskeva reklamaatio tulee lähettää kahden kuukauden sisällä vian tai puutteen havaitsemisesta.
8) GLENS käsittelee kaikki reklamaatiot ja ottaa yhteyttä Ostajaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluttua reklamaation vastaanottamisesta.
9) Ostajalla on oikeus vaatia GLENS:iltä ostohinnan alentamista tai ostomyyntisopimuksen purkamista ja tuotteesta maksetun summan palauttamista, jos GLENS ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tuotetta tai jos tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen epäonnistuu tai jos GLENS ei ole korjannut viallista tuotetta kohtuullisen ajan sisällä.

8. Ostajan oikeus kääntyä kuluttajasuojaviranomaisen puoleen
1) Jos GLENS kieltäytyy Ostajan reklamaation käsittelystä tai jos Ostaja ei hyväksy GLENS:in ehdottamaa ratkaisua ja katsoo, että hänen oikeuksiaan tai etujaan on loukattu, Ostaja voi kuluttajana kääntyä kuluttajaviraston kautta kuluttajariitalautakunnan puoleen tai toimittaa valituksen oikeuteen. Kuluttajariitalautakunnan tiedot löytyvät kuluttajaviraston kotisivulla. EU-jäsenmaassa syntyneen ongelman ratkaisemiseksi voi ottaa yhteyttä Euroopan komissioon verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta.

9. Henkilötietojen käsittely 

1) Ostaja valtuuttaa ilmoittamalla henkilötietonsa verkkokaupassa ja antamalla suostumuksensa GLENS:in keräämään ja käsittelemään Ostajan henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, toimitus- ja/tai kotiosoite, sähköpostiosoite) ja välittämään henkilötiedot edelleen kuljetusyhtiölle tuotteiden toimittamista varten.
2) Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkaiden tunnistamiseen ja asiointiin asiakkaan kanssa sekä laadun parantamisen ja tilastollisissa tarkoituksissa.
3) GLENS:illä on oikeus käyttää ostajan osoitetta tai sähköpostiosoitetta mainosten ja muiden viestien lähettämiseen.
4) Kaikki henkilötiedot ovat luottamuksellisia. GLENS tekee kaikkensa asiakkaan henkilötietojen suojaamiseen. Oikeus asiakastietojen käsittelyyn on vain valtuutetuilla GLENS:in työntekijöillä. GLENS ei julkista henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, paitsi lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa.
5) Ostajalla on oikeus kieltää henkilötietojensa kerääminen ja käyttö, jollei se ole tarpeen sopimusta tai tuotteen toimitusta koskevien reklamaatioiden laatimiseen.
6) GLENS säilyttää henkilötietoja seitsemän vuoden ajan.