Tingimused - Glens

Tingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad www.glens.com veebipoest kaupa ostva isiku (edaspidi Ostja) ja Eesti vabariigis registreeritud äriühingu GLENS OÜ, registrikood 12657123 (edaspidi GLENS) vahel kaupade ostmisel. Müügitingimused muutuvad Ostja ja GLENSi vahel sõlmitava müügilepingu osaks.
2) Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerib GLENSi ja Ostja vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigi seadusandlus.

2. Makseviisid ja hinnainfo
1) Veebipoes tehtavate ostude eest on võimalik tasuda krediitkaardiga ja pangaülekandega.
Interneti kaardimakse (Visa, MasterCard):
Peale tellimuse vormistamist suunatakse klient makse sooritamiseks Nets Estonia AS-i turvalisse keskkonda. Seal on eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas tasumisele kuuluv summa. Peale kaardinumbri, turvakoodi (3 numbriline kood kaardi tagaküljel) ning kaardi kehtivusaja lõpu sisestamist autoriseerib Nets Estonia tehingu kliendi pangas.
Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.
Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses nõutavatele määradele. Makseid võetakse vastu eurodes.
2) Kõik veebipoes toodud hinnad sisaldavad Kauba postikulusid vastavalt GLENSi saatmistingimustele. Juhul, kui Kauba kättesaamisel tuleb tasuda tollimaksu või muid Ostja asukohamaal kehtestatud makse, on nende tasumise kohustus Ostjal.
3) Veebipoes esitatud Kaupade hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja lõppemiseni. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Ostja ja GLENSi vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

3. Müügilepingu jõustumine
1) Kauba müügilepinguga kohustub GLENS andma Ostjale üle Ostja poolt väljavalitud ja ostusooviga kinnitatud Kauba, Ostja aga kohustub GLENSile tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleerib GLENS 14 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Ostja poolt tehtud makse laekumist GLENSi pangakontole, PayPali konto või krediitkaardiga makstes peale makse toimumise kohta elektroonilise kinnituse laekumist GLENSile.

4. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib GLENS tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle oma logistikapartnerile.
2) Ostja vastutab enda poolt edastatud tarneaaadressi õigsuse eest.
3) GLENS ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartnerile üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida GLENS ei saanud mõjutada ega ette näha.

5. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud müügilepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemiseks tuleb saata GLENS e-postiaadressile info@glens.com taganemisavaldus.
2) Tagastamisele kuuluva Kauba seisukorra halvenemisel vastutab Ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Kauba tagastamise kulud (sh võimaliku tollimaksu) kannab Ostja. Tagastatav Kaup tuleb saata aadressile: Tartu mnt 25-6, Tallinn 10117, Estonia
4) GLENS tagastab Ostja poolt tagastatud Kauba kättesaamisel või Ostja poolt Kauba tagasisaatmist tõendava tõendi esitamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 päeva möödumisel, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas Ostja kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Ostja on valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea GLENS Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Juhul, kui Ostja eest on makse teinud kolmas isik, tagastab GLENS tasutud summa makse teinud isikule, kui Ostja ei ole määranud teisiti.

6. Vääramatu jõud
1) GLENS ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida GLENS ei saanud mõjutada või ette näha.

7. Pretensioonide esitamise kord
1) GLENS vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni 2. aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.
2) Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul puuduse ilmnemisest arvates GLENSi poole.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel on Ostja kohustatud lõpetama Kauba kasutamise.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad GLENS ja Ostja omavahel kokku. Parandamise või asendamise kulud katab GLENS.
5) GLENS ei vastuta Kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud Kauba mittenõuetekohase hoiustamise või mitteeesmärgipärase kasutamise tagajärjel.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel esitab Ostja GLENSi e-postiaadressile info@glens.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontaktandmed, tellimuse number ja Kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) GLENS vaatab kõik pretensioonid läbi ja võtab Ostjaga ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Ostjal on õigus nõuda GLENSilt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Kauba eest tasutud raha tagastamist, kui GLENSil ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, GLENS ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.
8. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1) Kui GLENS on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus GLENSi pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib tarbijast Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Komisjoni poole.

Isikuandmete töötlemine

1) Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega GLENSile õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) Isikuandmete kogumine toimub klientide identifitseerimise, nendega kontakteerumise, teenuse kvaliteedi parandamise ja statistika eesmärkidel.
3) GLENSil on õigus kasutada Ostja elu- või asukoha aadressi või e-posti aadressi enda reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.
4) Isikuandmed on konfidentsiaalsed. GLENS kasutab ettevaatusabinõusid, kaitsmaks Ostja isikuandmeid. Ainult vastava õigusega GLENSi töötajal on juurdepääs andmete töötlemisele. GLENS ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
5) Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Kauba kohaletoimetamiseks.
6) GLENS säilitab kogutud isikuandmeid seitse aastat.